Mechanism Design for Blockchain Storage Sustainability

by Yunshu Liu, Zhixuan Fang, Man Hon Cheung, Wei Cai and Jianwei Huang
Reference:
Yunshu Liu, Zhixuan Fang, Man Hon Cheung, Wei Cai and Jianwei Huang, Mechanism Design for Blockchain Storage Sustainability, In IEEE Communications Magazine, volume , 2023.
Bibtex Entry:
@article{YunshuLFCCH2023, 
author={Yunshu Liu and Zhixuan Fang and Man Hon Cheung and Wei Cai and Jianwei Huang}, 
journal={IEEE Communications Magazine}, 
title={Mechanism Design for Blockchain Storage Sustainability}, 
year={2023}, 
volume={}, 
number={}, 
pages={-}, 
}