EduBloud: A Blockchain-based Education Cloud

by Guiyan Wang, Hongbo Zhang, Bowen Xiao, Yeh-Ching Chung and Wei Cai
Reference:
Guiyan Wang, Hongbo Zhang, Bowen Xiao, Yeh-Ching Chung and Wei Cai, EduBloud: A Blockchain-based Education Cloud, In The Computing, Communications and IoT Applications Conference (ComComAp2019), Shenzhen, China, October 26-28, 2019.
Bibtex Entry:
@INPROCEEDINGS{WangZXCC2019,
AUTHOR={Guiyan Wang and Hongbo Zhang and Bowen Xiao and Yeh-Ching Chung and Wei Cai},
TITLE={EduBloud: A Blockchain-based Education Cloud},
BOOKTITLE={The Computing, Communications and IoT Applications Conference (ComComAp2019), Shenzhen, China, October 26-28},
% MONTH={October},
YEAR={2019}
}