Rhythm Dungeon: A Blockchain-based Music Roguelike Game

by Tengfei Wang, Shuyi Zhang, Xiao Wu and Wei Cai
Reference:
Tengfei Wang, Shuyi Zhang, Xiao Wu and Wei Cai, Rhythm Dungeon: A Blockchain-based Music Roguelike Game, In Foundation of Digital Games (FDG 2019), San Luis Obispo, California, USA, August 26-30, 2019.
Bibtex Entry:
@INPROCEEDINGS{WangTZ,
AUTHOR={Tengfei Wang and Shuyi Zhang and Xiao Wu and Wei Cai},
TITLE={Rhythm Dungeon: A Blockchain-based Music Roguelike Game},
BOOKTITLE={Foundation of Digital Games (FDG 2019), San Luis Obispo, California, USA, August 26-30},
MONTH={August},
YEAR={2019}
}