Economics of Blockchain Storage

by Yunshu Liu, Zhixuan Fang, Man Hon Cheung, Wei Cai and Jianwei Huang
Reference:
Yunshu Liu, Zhixuan Fang, Man Hon Cheung, Wei Cai and Jianwei Huang, Economics of Blockchain Storage, In IEEE International Conference on Communications (ICC 2020), Dublin, Ireland, June 7-11, 2020.
Bibtex Entry:
@inproceedings{LiuZMWJ2020,
 author  = {Yunshu Liu and Zhixuan Fang and Man Hon Cheung and Wei Cai and Jianwei Huang},
 title   = {Economics of Blockchain Storage},
 booktitle = {{IEEE} International Conference on Communications (ICC 2020), Dublin, Ireland, June 7-11},
 pages   = {},
 % month   = {June},
 year   = {2020}
}