Publications

2023

 ▴ Top

2022

 ▴ Top

2021

 ▴ Top

2020

 ▴ Top

  • Junhua Liao, Haihan Duan, Xin Li, Haoran Xu, Yanbing Yang, Wei Cai, Yanru Chen, and Liangyin Chen, “Occlusion Detection for Automatic Video Editing“, In 28th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM 2020), Seattle, United States, October 12-16, 2020. [bib]
  • Yunshu Liu, Zhixuan Fang, Man Hon Cheung, Wei Cai, and Jianwei Huang,”Economics of Blockchain Storage“, In IEEE International Conference on Communications (ICC 2020), Dublin, Ireland, June 7-11, 2020. [bib]

2019

 ▴ Top

  • Guiyan Wang, Hongbo Zhang, Bowen Xiao, Yeh-Ching Chung, and Wei Cai,”EduBloud: A Blockchain-based Education Cloud“, In The Computing, Communications and IoT Applications Conference (ComComAp2019), Shenzhen, China, October 26-28, 2019. [bib]
  • Tian Min, Hanyi Wang, Yaoze Guo, and Wei Cai, “Blockchain Games: A Survey“, In IEEE Conference on Games (CoG 2019), London, United Kingdom, Aug 20-23, 2019.[bib]

2018

 ▴ Top